Pytania i odpowiedzi

19.01.2018

WYJAŚNIENIE (1) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

PYTANIE 1                                                                                                                                               

Czy dokumenty potwierdzające dostęp Uczestnika do zasobów innych podmiotów wymienione w punkcie 2.2 regulaminu czyli:

1) dokumenty określające zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) dokumenty określające sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Uczestnika konkursu, przy wykonywaniu pracy konkursowej;

3) dokumenty określające zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu pracy konkursowej;

4) dokumenty określające czy podmiot, na zdolnościach którego Uczestnik konkursu polega w odniesieniu do warunków udziału w konkursie dotyczących wykształcenia lub/i kwalifikacji zawodowych, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą,

mogą być przygotowane w formie oświadczeń przygotowanych przez uczestnika i podpisanych przez wyżej wspomniane podmioty? Czy muszą one być złożone na etapie składania wniosków czy może dopiero na etapie ewentualnych negocjacji?

ODPOWIEDŹ:

Na etapie konkursu Uczestnik składa zgodnie z postanowieniami Rozdziału III pkt. 3.1. lit.f) jedynie zobowiązanie podmiotu/ów którymi Uczestnik konkursu dysponuje zgodne co do treści z postanowieniami pkt. 2.2, czyli zobowiązanie takie ma określać w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Uczestnika konkursu, przy wykonywaniu pracy konkursowej;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu pracy konkursowej;

4) informację czy podmiot, na zdolnościach którego Uczestnik konkursu polega w odniesieniu do warunków udziału w konkursie dotyczących wykształcenia lub/i kwalifikacji zawodowych, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Ewentualne dokumenty na potwierdzenie powyższego Uczestnik konkursu składa na etapie negocjacji.


07.02.2018

WYJAŚNIENIE (2) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1

Czy liczba miejsc parkingowych narzuconych w PFU może zostać zmniejszona do liczby zgodnej z wymogami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?

ODPOWIEDŹ:

Liczba miejsc postojowych nie powinna być mniejsza niż 9 (8 zwykłych + 1 dla osób niepełnosprawnych).

Jednocześnie Organizator wskazuje, iż od 2018 r. zmieniły się warunki techniczne. Zgodnie z Paragrafem 19 ust.2 Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r .( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pózn. zmianami):

“2. Stanowiska postojowe, w tym również zadaszone oraz otwarte garaże wielopoziomowe należy sytuować na działce budowlanej w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż:

1)  dla samochodów osobowych:

  1. a) 3 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie, (…)”

Powyższe stwarza możliwość innego usytuowania miejsc niż obecne planowane i to może być przedmiotem propozycji Uczestnika konkursu.

PYTANIE 2

Jaką funkcję będzie pełnić pomieszczenie wielofunkcyjne obsługi parku?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z wytycznymi Programu funkcjonalno-użytkowego pomieszczenie wielofunkcyjne o numerze 1/22 ma być związane z obsługą amfiteatru/teatru plenerowego (m.in.: garderoba, przebieralnia, funkcja wypoczynkowa, przechowywanie rekwizytów)

Proponowane wyposażenie: szafa ubraniowa dla ok. 10 os, blat z lustrami i szafkami, 5 foteli kręconych, parawany oddzielające, siedziska- kanapa na ok. 6os., stolik kawowy, wieszaki wolnostojące.

Uczestnik konkursu może zaproponować w tym pomieszczeniu także inne funkcje związane z obsługą amfiteatru/teatru plenerowego.

PYTANIE 3

Proszę o udostępnienie projektu zagospodarowania terenu Centrum Dialogu Kultur na działce sąsiedniej.

ODPOWIEDŹ:

Organizator nie dysponuje dokumentacją związaną z projektem zagospodarowania terenu Centrum Dialogu Kultur na działce sąsiedniej.

PYTANIE 4

Czy Zamawiający dysponuje zaleceniami konserwatorskimi lub innym dokumentem określającym możliwy stopień ingerencji w przedmiotowe budynki? Jeśli tak, proszę o udostępnienie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmieścił na stronie internetowej konkursu (tj: http://konkurs-wegrow.sarp.warszawa.pl) wszelkie materiały dotyczące zaleceń i wytycznych konserwatorskich jakie posiada. W szczególności jest to Program funkcjonalno-użytkowy, który został zaopiniowany pozytywnie przez służby konserwatorskie. Opinia i uzgodnienie konserwatorskie stanowią Załącznik nr 7 do Programu funkcjonalno-użytkowego.

PYTANIE 5

Czy byłaby możliwość osobistego obejrzenia budynków stanowiących przedmiot opracowania konkursowego, szczególnie chciałabym się zapytać, czy istnieje możliwość obejrzenia ich wewnątrz. Jeśli tak, to w jakim terminie mogłyby się odbyć wyżej wspomniane oględziny?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.


26.02.2018

WYJAŚNIENIE (3) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły po terminie dodatkowe pytania do Regulaminu Konkursu. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.4. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1

Mam pytanie dotyczące interpretacji zapisu zawartego w zamieszczonym przez Państwa regulaminie dotyczącym opracowania części opisowej. W regulaminie czytamy:

„Część opisowa powinna zawierać:

  1. Maksymalnie 3 strony A4 tekstu (zaleca się czcionkę minimum 12 punktów)
  2. Zmniejszone do formatu A3 wszystkie plansze części graficznej
  3. Tabelę bilansu terenu
  4. Tabelę bilansu powierzchni i programu budynków
  5. Ogólne założenia architektoniczne i funkcjonalno-użytkowe budynków i zagospodarowania
  6. Opis uwzględniający elementy koncepcji trudne do pokazania w części graficznej
  7. Informacje cenowe dotyczące kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej oraz kosztu wykonania przedmiotu zamówienia na dokumentację projektową będącą uszczegółowieniem pracy konkursowej zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Regulaminu”

Czy podpunkt a. o trzech stronach tekstu odnosi się do wszystkich elementów opracowania opisowego (czyli do tabeli bilansu terenu, powierzchni, opisu koncepcji itd.) czy odnosi się on tylko do opisu koncepcyjnego (podpunkt f.)?

 

ODPOWIEDŹ:

Podpunkt a. o trzech stronach tekstu odnosi się tylko do podpunktu e. oraz f